แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

ที่ตั้ง : ภายในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 88 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โทรศัพท์ : 036-689766 โทรสาร : 036-689709
Website : https://www.sesalop.go.th
Email : sesalopburi@gmail.com
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

25

จำนวนโรงเรียน

More info

21295

จำนวนนักเรียน

More info

683

จำนวนห้องเรียน

More info
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้ว

25

แห่ง
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูล

0

แห่ง
ที่
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 โคกสำโรงวิทยา โคกสำโรง ลพบุรี 1677 ใหญ่ เปิดไฟล์
2 พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุรี ลพบุรี 2974 ใหญ่พิเศษ เปิดไฟล์
3 โคกกะเทียมวิทยาลัย เมืองลพบุรี ลพบุรี 395 กลาง เปิดไฟล์
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โคกสำโรง ลพบุรี 718 กลาง เปิดไฟล์
5 ดงตาลวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุรี 470 กลาง เปิดไฟล์
6 พระนารายณ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2653 ใหญ่พิเศษ เปิดไฟล์
7 บ้านข่อยวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุรี 61 เล็ก เปิดไฟล์
8 โคกตูมวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุรี 514 กลาง เปิดไฟล์
9 ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ลพบุรี 634 กลาง เปิดไฟล์
10 บ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง ลพบุรี 216 กลาง เปิดไฟล์
11 บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี่ ลพบุรี 1687 ใหญ่พิเศษ เปิดไฟล์
12 ปิยะบุตร์ บ้านหมี่ ลพบุรี 281 กลาง เปิดไฟล์
13 บ้านชีวิทยา บ้านหมี่ ลพบุรี 226 กลาง เปิดไฟล์
14 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 1756 ใหญ่พิเศษ เปิดไฟล์
15 ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล ลพบุรี 2517 ใหญ่พิเศษ เปิดไฟล์
16 โคกสลุงวิทยา พัฒนานิคม ลพบุรี 284 กลาง เปิดไฟล์
17 ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล ลพบุรี 739 ใหญ่ เปิดไฟล์
18 ขุนรามวิทยา พัฒนานิคม ลพบุรี 119 เล็ก เปิดไฟล์
19 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ชัยบาดาล ลพบุรี 139 กลาง เปิดไฟล์
20 ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง ลพบุรี 720 ใหญ่ เปิดไฟล์
21 สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ ลพบุรี 294 กลาง เปิดไฟล์
22 โคกเจริญวิทยา โคกเจริญ ลพบุรี 645 กลาง เปิดไฟล์
23 ยางรากวิทยา โคกเจริญ ลพบุรี 173 กลาง เปิดไฟล์
24 ลำสนธิวิทยา ลำสนธิ ลพบุรี 535 กลาง เปิดไฟล์
25 หนองม่วงวิทยา หนองม่วง ลพบุรี 868 ใหญ่ เปิดไฟล์

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน 0
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 2
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 14
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 4
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คน ขึ้นไป 5